เงื่อนไขการให้บริการ

1. ข้อกำหนด

(1) BEAUTEX Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทของเรา") กำหนดเงื่อนไขเหล่านี้ในการให้บริการ "Push! Color GLOBAL" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไซต์นี้") ยินดีต้อนรับลูกค้าที่ใช้ไซต์นี้ ไซต์นี้ คุณจะต้องใช้ไซต์นี้หลังจากยอมรับข้อตกลงนี้
(2) บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้

2. ซื้อสินค้า ฯลฯ

(1) ผู้ใช้จะต้องสมัครซื้อสินค้า ฯลฯ โดยวิธีการที่บริษัทกำหนด
(2) หากบริษัทอนุมัติการสมัครจากผู้ใช้ สัญญาการขาย (รวมถึงสัญญาการให้บริการจะมีผลบังคับใช้ในที่นี้) ระหว่างผู้ใช้และบริษัท
(3) หากทำสัญญาขายกับบริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องชำระราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามวิธีการชำระเงินที่บริษัทกำหนดในเวลาที่บริษัทกำหนด
(4) เมื่อสัญญาการขายระหว่างผู้ใช้และบริษัทได้ข้อสรุป ผู้ใช้จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนสัญญาการขายได้ เว้นแต่จะตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง
ก) มีข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ ฯลฯ หรือการผิดนัดชำระหนี้ของเรา
ข) บริษัทไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อบกพร่อง ฯลฯ ให้กับผู้ใช้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
ค) เมื่อผู้ใช้ได้รับสินค้า ฯลฯ สินค้า ฯลฯ จะต้องถูกยกเลิกหรือส่งคืนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และสินค้าที่ได้รับ ฯลฯ จะต้องถูกส่งคืน

3. การกระทำต้องห้าม

ผู้ใช้จะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้
ก) การใช้ ID รหัสผ่านและบัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อใช้เว็บไซต์นี้
ข) การกระทำที่ขัดขวางหรืออาจขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้
ค) การกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการถ่ายภาพ ความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์อื่นๆ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
ง) การกระทำที่เป็นหรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
จ) การกระทำที่ฝ่าฝืนหรืออาจละเมิดกฎหมาย
ฉ) การกระทำอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม
4. เงื่อนไขข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้
(1) เราไม่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ วิธีการสื่อสาร เทคโนโลยี ฯลฯ ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อใช้ไซต์นี้ และเราไม่ได้ให้การสนับสนุนใดๆ
(2) บริษัทอาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงไซต์นี้เพื่อการบำรุงรักษา ฯลฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
(3) เราไม่รับประกันว่าไซต์นี้จะไม่ถูกขัดจังหวะ ยกเลิก หรือถูกรบกวน

5. การละเมิดกฎ ฯลฯ

หากผู้ใช้ตกอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ บริษัทสามารถยกเลิกคุณสมบัติผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและยกเลิกสัญญาการขายของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่สรุปกับผู้ใช้จะทำ
ก) เมื่อเนื้อหาของข้อมูลที่ลงทะเบียนในขณะที่สมัครเป็นเท็จหรือฉ้อฉล
ข) หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือสัญญากับเรา
ค) เมื่อพบว่าบุคคลนั้นเป็นนักเลง นักเลง / สมาชิกสมทบ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับนักเลง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นักเลง ฯลฯ") หรือบุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับบุคคลเหล่านี้
ง) เมื่อใช้พวกอันธพาล ฯลฯ อย่างไม่เหมาะสม หรือพวกอันธพาล ฯลฯ ได้รับเงินทุนและสิ่งอำนวยความสะดวก และการกระทำอื่น ๆ ที่ควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมกับพวกอันธพาล ฯลฯ จะถูกดำเนินการ
จ) หากคุณละเมิดกฎหมาย
f) นอกจากนี้ เมื่อเราตัดสินว่าไม่เหมาะสมในฐานะผู้ใช้

6. การจัดการและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

(1) บริษัทจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก) การให้บริการจัดหาข้อมูล บริการการใช้งานระบบ และบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
ข) การขาย การชักชวน และการจัดส่งสินค้าของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
ค) การยืนยันตัวตน
d) การเรียกเก็บเงิน การคำนวณการเรียกเก็บเงิน
จ) ตอบสนองต่อรายงาน ข้อร้องเรียน และข้อซักถามอื่น ๆ จากผู้ใช้
f) การสื่อสารกับผู้ใช้ เช่น บริการแก่ผู้ใช้ การแจ้งเตือนการอัปเดต และการแจ้งเตือนข้อมูลอื่นๆ
g) การดำเนินการทางการตลาด เช่น แบบสอบถาม แคมเปญ และการชิงโชค
h) การรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทะเบียน สถานะการใช้งาน ประวัติการเข้าถึง ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา i) การพัฒนาบริการและฟังก์ชันใหม่
j) การบำรุงรักษาระบบและการแก้ไขปัญหา
k) การโฆษณาของบริษัทของเราหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงการส่งจดหมายโดยตรงและการส่งอีเมล)
(2) บริษัทจะสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกได้ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) เมื่อเปิดเผยต่อผู้รับเหมาช่วงหรือหุ้นส่วน
ข) เมื่อเปิดเผยต่อสถาบันการเงิน บริษัทบัตรเครดิต หน่วยงานเรียกเก็บเงิน หน่วยงานจัดการกองทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นใดที่ทำการชำระราคาหรือกระทำการแทนค่าธรรมเนียมเพื่อชำระค่าธรรมเนียม
ค) เมื่อต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับต่อบริษัท เช่น ทนายความหรือนักบัญชี เนื่องจากความจำเป็นของธุรกิจของบริษัท
ง) เมื่อสถาบันระดับชาติ หน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่น หรือบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
จ) เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ฉ) เมื่อจำเป็นสำหรับการใช้สิทธิของเรา
g) เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ อนุญาต

7. โฆษณาอีเมล

บริษัทจะสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือบุคคลภายนอก

8. ความรับผิดชอบของเรา

(1) หากบริษัทควรชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัทให้กับผู้ใช้ ราคาจะเป็นราคาสูงสุดสำหรับความเสียหายโดยตรงเท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ใช้ไม่ได้หาก บริษัท มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ฯลฯ ของข้อมูลที่ส่งโดยใช้เว็บไซต์นี้
(3) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเนื่องมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้

9. ประกาศจากเรา

การแจ้งเตือนจากเราจะถูกส่งเมื่อโดยปกติอีเมลควรมาถึงโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

10. การยกเลิกไซต์นี้

เราอาจยกเลิกไซต์นี้ได้ทุกเมื่อเพื่อความสะดวกของเรา

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ / เขตอำนาจศาลข้อตกลง

(1) กฎหมายของญี่ปุ่นจะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และข้อตกลงนี้
(2) หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และบริษัทเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้ ศาลแขวงโตเกียวจะเป็นศาลที่มีข้อตกลงแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาคดีในคดีแรก